Projektai 2014–2019 m.

Atnaujinta: Antradienis, 12 kovo 2019
Paririnkite šrifto dydį:

KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2014–2019 M. M.: (daugiau žiūrėti čia)

 • Tarptautinis „eTwinning" projektas „Sportuokime gamtoje” (10 partnerių – Lietuva (2), Turkija (2), Lenkija (2), Gruzija, Rumunija, Portugalija, Graikija) ir „A Special Cake“ – „Ypatingas tortas“ (9 partneriai – Kroatija, Lenkija, Turkija, Lietuva (2), Italija, Rumunija, Portugalija, Graikija).

 • Comenius Regio partnerysčių projektas „Be avolunteer – change the world“ („Būk savanoris – keisk pasaulį“), nacionalinis vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“.

 • 6–8 klasių mokiniai dalyvavo nacionaliniame projekte „Euro Lyga“

 • Individualus darbas su linkusiais smurtauti ir smurtą patyrusiais, žalingų įpročių, mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais mokiniais, vykdytos programos: „LIONS QUEST“, „Zipio draugai“.

 • Nacionaliniai projektai: „Futboliukas" ir „Kuriame respubliką“ („Atgal į ateitį“).

 • Vaikų socializacijos programa „Simono Daukanto keliais“.

 • Mokykliniai projektai: „Kairos", „Geriausiai lankanti klasė“, „Šauniausias daukantietis“, „Kultūringiausias mokinys“, „Sportiškiausia klasė“, „Geriausias skaitytojas“, „Šauniausia klasė".

 • ES nacionalinis tęstinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojame“. Trukmė: 2017–2018 mokslo metai. Projekto tikslas – skatinti ir mokyti visuomenę, o ypač mokinius rūšiuoti ir rinkti atskirai atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis, mažinti aplinkos taršą, saugoti savo ir aplinkinių sveikatą. 

 • „Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos ir mokyklų – partnerių matematikos mokymosi permainų modelis“.  Tikslas – pagerinti 8 klasės mokinių matematikos pasiekimus. 

 •  „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Trukmė: 2016 m. gegužės mėn.  iki  2019 m. balandžio mėn.  Tikslas –  plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse. Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos ugdymas, saugios aplinkos kūrimas. 

 • Nacionalinis projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.). Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo (-si) aplinką. Vykdomos šios veiklos: gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas; gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas. 

 • Nacionalinis ilgalaikis  vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo projektas „Olimpinė karta“. Skirtas vaikų ir jaunimo olimpiniam  ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje. Olimpinis švietimas – tai edukacinė veikla, skleidžianti olimpizmo idealus ir vertybes ypatingai vaikams ir jaunimui. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas – institucija, reprezentuojanti olimpinį judėjimą ir jo sklaidą Lietuvoje. Misija – ugdyti olimpiečius sporte ir gyvenime. Tikslas – per sportą ugdyti laimingus, sveikus ir aktyvius Lietuvos vaikus. Projekto uždaviniai: skatinti vaikus ir jaunimą sportuoti bei mokytis per sportą; formuoti harmoningą, kūrybingą, atsakingą asmenybę; skleisti olimpizmo idealus; gerinti Lietuvos vaikų sveikatą; stiprinti sporto svarbą visuomenės tarpe. 

 • Nacionalinis tęstinis sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimo projektas „Sveikatiada“. Projekto tikslas – užauginti jaunąją kartą, kuri pati sugebėtų atlikti informuotus sprendimus sveikos mitybos ir gyvensenos klausimais. Projekto iniciatyvų metu I-VII klasių moksleiviai, ikimokyklinio amžiaus vaikai ir vyresnių klasių moksleiviai įgauna žinių ir įgūdžių, apie subalansuotą ir visavertę mitybą bei nesveikos gyvensenos pasekmes organizmui. Socialinė iniciatyva, kuria siekiama diegti sveikos gyvensenos kultūrą šalies ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokymo įstaigose ir ugdyti vaikų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius. 

 • ESFA projektas ,,Tęsk". Projekto trukmė:2018 m. kovo 12 d. – 2022 m. kovo 12 d. (48 mėnesiai). Progimnazija dalyvauja Ugdymo plėtotės centro projekte „Tęsk“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-001). VšĮ „Tyrimų ir mokymų centras“ ir Panevėžio švietimo centras vykdo projekto mokymus pagal šio projekto veiklų planą. Mokymai „Profesinis tobulėjimas mokyklos bendruomenėje“ skirti vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, išskyrus pradedančiuosius mokytojus ir jų mentorius. Pradedantiesiems mokytojams ir jų mentoriams bus vykdomos atskiros mokymų programos.

 • Nacionalinis tęstinis projektas „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. Pagrindinis tikslas yra smurto ir patyčių prevencija. Skirta sutelkti visuomenę patyčių problemos sprendimui. Siekiama ne tik sutelkti įvairias organizacijas bendram darbui, mažinant patyčias Lietuvoje, bet ir keisti visuomenės nuostatas palankias patyčioms į nuostatas nepalankias patyčioms.

 • Nacionalinė LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių programa „Paauglystės kryžkelės“. Skirta vaiko gerovės valstybės politikos , savižudžių, narkomanijos ir priekabiavimo prevencijai. Ši programa į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi. 

 • Rajoninis tęstinis užsienio kalbų ir meninių dalykų  mokomasis-pažintinis projektas „Kelionė per Europą“. Skirtas tarpinstituciam bendravimui, kolegialiam bendradarbiavimui, komunikacinės kalbinės kompetencijos bei multikultūrinės kompetencijos ugdymui. 

 • Kretingos miesto istorinių pastatų maketų projektas „Mano miestas". Mūsų progimnazijos maketo objektas yra Pranciškonų ordino vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios pastatų kompleksas.