Priėmimo tvarka

Atnaujinta: Antradienis, 17 lapkričio 2015
Paririnkite šrifto dydį:

Paslaugos aprašymas: vaikas iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas. Į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklą pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis progimnazijos steigėjo tai progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko pageidavimu vaikas gali būti priimtas į kitą bendrojo lavinimo mokyklą tuo atveju, jeigu joje yra laisvų vietų. Jei į progimnaziją mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I dalį jau yra priimti visi norintysprogimnazijos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys vaikai, į likusias laisvas vietas priimama teikiant pirmenybę:

  • našlaičiams;
  • vaikams, kuriems nustatyta globa arba rūpyba;
  • specialiųjų poreikių vaikams;
  • vaikams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje;
  • vaikams, kurių tėvai dirba tos mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

Progimnazija, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine bei vaikų teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje. Mokinys, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, jei jo elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę progimnazijos bendruomenės narių saugumui, suderinus suKretingos rajono vaiko teisių apsaugos tarnyba gali būti pašalintas iš progimnazijos. Progimnazijos direktorius kartu su progimnazijos steigėju arba bendru steigėjų susitarimu, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) dalyvaujant, mokinį perkelia į kitą mokyklą. Apie mokinio pašalinimą ir perkėlimą progimnazijla informuoja Kretingos rajono savivaldybę. Progimnazija negali nustatyti kitų priėmimo mokytis jose tvarkų (rengti apklausų, žinių patikrinimo ar kitų atrankos būdų). Progimnazija apie teikiamas papildomas paslaugas skelbia savo internetinėje svetainėje.
Priėmimo ypatumai pagal atskiras programas: pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Atskiru atveju vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų, įtėvių) prašymu, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vienus metus gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jo ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą. Tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Vaikų brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarka, pradinis ugdymas pradedamas teikti vienais metais anksčiau. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (5 klasė) mokiniai priimami tik įgiję pradinį išsilavinimą. Informacijoje nuostatos apie pagrindinį ugdymą paimtos iš reglamentuojančių dokumentų. Su dokumentais galima susipažinti Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje.
Aprašymas interesantui: asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, progimnazijos direktoriui pateikia:

  • prašymą (už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–16 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą);
  • teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
  • pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą;
  • kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus.

Aprašymas interesantui:

informacija teikiama tel. 8 626 03 480 arba e. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 


Reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai:

1) Priėmimo į Kretingos Simono Daukanto progimnaziją tvarka.

2) Direktoriaus įsakymas dėl priėmimo į progimnaziją.

3) Prašymas dėl priėmimo.

4) LR švietimo įstatymas