Mokymosi krūvio optimizavimas

Atnaujinta: Antradienis, 09 sausio 2018
Paririnkite šrifto dydį:

Vykdoma dalykiška veikla, reguliuojant mokinių mokymosi krūvį. 

Kiekvieną mėnesį yra suderinami dalykų kontrolinių darbų grafikai. Vykdant pamokų stebėseną vertinamas mokiniams skiriamų namų darbų tikslingumas, apimtis. Laikomasi higienos normų reikalavimų užduodant namų darbus.

Dauguma mokytojų sėkmingai mažina mokinių mokymosi krūvį planuodami ir organizuodami šiuolaikišką pamoką. Mokytojai teikia efektyvią pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, skiria ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą per dieną. Kontrolinių darbų rašymas derinamas su kitais mokytojais. Jie neskiria namų darbų per atostogas ir švenčių dienomis, plėtoja integracijos idėją, veda atviras pamokas.

Mokytojai sėkmingai diferencijuoja ugdymo turinį pamokose bei skirdami namų darbų užduotis – jį konkretina - pritaiko mokiniams pagal jų žinių lygį, gebėjimus, padarytą pažangą, parinktus šiuolaikiškus mokymo ir mokymosi metodus, suplanuoja vertinimą, vykdo reguliarią mokinių apklausą, taiko formuojamąjį vertinimą, vertina mokinius pagal iš anksto numatytus, mokiniams aiškius kriterijus ir informuoja mokinius, sieja vertinimą su pažangos stebėjimu ir tolesnės veiklos planavimu. Efektyviai išnaudoja pamokos laiką.

Pamokose naudojamos informacinės komunikacinės technologijos. Mokiniai mokytojų dėka geba išsiugdyti kritinį bei loginį mąstymą.

Yra grįžtamasis ryšys, mokymosi motyvacijos kėlimas, geresni ugdymo/si rezultatai, vyksta dalykų mokytojų bendradarbiavimas, numatoma tęstinė veikla kitai temai siekiant pašalinti spragas. Ugdymas vyksta mokykloje kryptingai, tikslingai ir lanksčiai. Sudarytos sąlygos augti fiziškai, psichiškai ir doriškai sveikam žmogui – racionaliai paskirstytos mokinių galios ir gebėjimai. Saugoma mokinių sveikata. Geresni mokymosi rezultatai.

Namų darbų skyrimas

Vykdoma dalykiška veikla, reguliuojant mokinių mokymosi krūvį. Kiekvieną mėnesį derinami dalykų kontrolinių darbų grafikai. Tiriamas ir vertinamas mokiniams skiriamų namų darbų tikslingumas, apimtis. Mokinių namų darbų krūviai iš esmės neviršija higieninių normų reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-313 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2016 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".

Pirmoje klasėje namų darbai neskiriami. Namų užduotims atlikti skirtas laikas per savaitę neturi viršyti:

  • II klasėje – 0,5 val.,
  • III–IV klasėse – 5 val.,
  • V–VI klasėse – 8 val.,
  • VII–VIII klasėse – 10 val.

Namų darbams skiriamos individualizuotos ir diferencijuotos užduotys. Prieš atostogas ir šventes namų darbai neužduodami.