Prevencinių programų integravimas

Atnaujinta: Antradienis, 27 lapkričio 2018
Paririnkite šrifto dydį:

Progimnazija, optimizuodama mokinių mokymosi krūvius, į ugdymo turinį – dalykų programas ir klasių auklėtojų su ugdytiniais veiklas – integruoja:

1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“, siekiant išugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų – į pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) bendrųjų programų ugdymo turinį: visų dalykų programų ir klasių auklėtojų su ugdytiniais veiklas.

2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl sveikatos ir lyti6kumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“, siekiant parengti jaunąją kartą savarankiškai, funkcionaliai ir gyvybingai veiklai, galinčiai užtikrinti kartų kaitą:

pradiniame ugdyme – į dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) dalykų turinį ir neformalųjį švietimą;

pagrindiniame ugdyme – į visų dalykų programų turinį ir neformalųjį švietimą, taip pat skiriamos šios programos visumą apimančios veiklos, kurios organizuojamos gamtos ir žmogaus, biologijos, dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) pamokose ir pažintinių dienų metu.

3. Ugdymo karjerai programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“, siekiant visiems mokiniams veiksmingai ugdytis karjeros kompetencijas, t. y. visumą žinių ir supratimo, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą;

       4. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“, siekiant ugdyti bendrąsias kompetencijas, tautos kultūrine patirtimi grindžiamą kūrybingumą, tradicines dorovės normas, tautinę ir pilietinę savimonę, pagarbą gyvenamajai aplinkai ir Lietuvai, šeimos, bendruomenės ir tautos tradicijoms, savo ir kitų tautų kultūrinėms vertybėms, dvasinį ir fizinį tautos sveikatingumą.

       5. Ankstyvosios prevencijos tarptautinę programą ,,Zipio draugai“, skirtą priešmokyklinio ugdymo vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos – į ugdomąsias veiklas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras įsakymu 2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-779 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 nauja redakcija).

      6. Žmogaus saugos bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo“ (dalinis įsakymo pakeitimas 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-655) tik pradiniame ugdyme (1–4 klasėse) į visų dalykų programų ir klasių auklėtojų su ugdytiniais veiklas.