Mokinių priėmimas į progimnaziją, perėjimas į kitą įstaigą

Atnaujinta: Penktadienis, 09 lapkričio 2018
Paririnkite šrifto dydį:
 • Mokiniai į progimnaziją priimami pagal gyvenamąją vietą ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos nustatytą tvarką:
  • pradėti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai;
  • į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaikas priimamas, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai. Tėvai, norintys leisti vaiką į progimnaziją anksčiau, nei jam yra suėję 7 metai, pateikia vaiko brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją iš ankstesnės ugdymo įstaigos. Jei vaikas buvo ugdomas namuose ar anksčiau ugdę pedagogai atsisako teikti rekomendaciją, vertinimą atlieka pradinio ugdymo mokytojas pagal Vaikų brandumo mokyklai rodiklius. Iškilus neaiškumams dėl vaiko brandumo mokyklai, lygį nustato progimnazijos vaiko gerovės komisija arba Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius;
  • mokiniai į progimnaziją priimami tėvams (globėjams) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimą, pasą, sveikatos pažymėjimą arba sveikatos pasą, ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba atitinkamos mokymosi pakopos baigimo pažymėjimą;
  • mokinių priėmimas įregistruojamas sudarant sutartį tarp progimnazijos ir mokinio ar jo tėvų (globėjų), o išvykimas iš progimnazijos įforminamas progimnazijos direktoriaus įsakymu. Išvykstančiam į kitą mokyklą mokiniui išduodamas mokymosi, ugdymosi pasiekimus ar mokymosi pakopos baigimą įteisinantis dokumentas, o asmens bylos kopija su visais patvirtintais sveikatos pažymėjimais ir kitais joje esančiais dokumentais persiunčiama į švietimo įstaigą, kurioje jis tęs mokslą, jei šito prašoma.
 • Grupės ir klasės komplektuojamos Kretingos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 • Užsienyje mokęsis mokinys į progimnaziją priimamas ir į aukštesnę klasę keliamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
 • Mokiniai perkeliami į kitą švietimo įstaigą, kai:
 • progimnazija, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios arba socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su tėvais (globėjais), Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai siūlo jam mokytis kitoje mokykloje;
 • jei mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę progimnazijos bendruomenės narių saugumui, suderinus su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriumi, progimnazijos direktorius kartu su Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriumi, dalyvaujant jo tėvams (globėjams), priima sprendimą mokinį perkelti į kitą švietimo įstaigą.